วัตถุประสงค์

       วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ
ซึ่งบทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความพิถีพิถัน
อีกทั้งได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
ในแต่ละสาขาอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาวารสารให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจประเมินบทความอย่าง
ละเอียดรอบครอบ เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน
ที่ส่งผลงานอันมีคุณค่ามาร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์มหาศาลในการศึกษาค้นคว้า ด้านบริหารธุรกิจสืบเนื่องต่อไป