คณะกรรมการบริหาร
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต, Ph.D.
ศาสตราจารย์ สมพงษ์ จุ้ยศิริ, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, Ph.D.
รองศาสตราจารย์. ดร. ศุภมาส อังศุโชติ, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชยบัญชา, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร จิตตวิริยานุกูล, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, Ph.D.
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข, D.B.A.

ประธานกรรมการคุรุสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

กองบรรณาธิการบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย, M.S.
รองศาสตราจารย์ ดวงมณี โกมารทัต, M.Acc.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี นิสสัยสุข, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ บุณยเนตร, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น, D.B.A., D.I.B.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ภูมิพาณิช, D.M.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี, Ph.D.
ดร.สุรัติ สุพิชญางกูร, D.I.B.A.
ดร.สุชนนี เมธิโยธิน, D.B.A.
ดร.กฤช จรินโท, D.B.A.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาววิไลลักษณ์ คำลอย, ศศ.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตบางเขน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา