วิไลลักษณ์ คำลอย
กองบรรณาธิการวารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 038-394900 ต่อ 131, 132 โทรสาร 038-394900 ต่อ 129
E-mail: journalgsc@buu.ac.th และ wilailukk@buu.ac.th