ศิษย์เก่าดีเด่น
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงาน : บริษัทอำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 1
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบวัฒนธรรมพี่เลี้ยงที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กร
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากร บุคคลและบริหาร
หน่วยงาน : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 1ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 1
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง กรณีศึกษา บริษัทในธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ประเทศ ไทย สปป.ลาว และจีนของกลุ่มน้ำตาลมิตรผล
ดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงาน : บริษัท หนองมน เอสเอ็มเจ โปรดักส์ จำกัด
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 1
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็น SMEs ในประเทศไทย.
ดร.นัฐวุฒิ วงศาเสถียร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ประธานบริษัท
หน่วยงาน : ที.ซี.เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 2
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในอนาคต
ผศ.ดร.นุสรา เกิดประทุม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงาน : ม.เกริก
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 2
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของนายกสภามหาวิทยาลัยกับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน : ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 2
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน : ม.ราชภัฏพระนคร
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 3
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของสหกรรณ์การเกษตร สู่ความสำเร็จ
ดร.อาณัติชัย วาสประเสริฐสุข
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงาน : บริษัทวงษ์พาณิชย์ (สาขาเวลโกรว์) จำกัด
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 4
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ดร.เด่นชัย มีเดชา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
หน่วยงาน : บริษัท Lucy Electric
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 4
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
ดร.พชระ แซ่โง้ว
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :
หน่วยงาน :
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ สาธารณะ รุ่นที่ 2
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
การแทนที่แรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนโดยหุ่นยนต์
พลโท ดร.สิงห์ทอง หมีทอง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
หน่วยงาน : กอ.รมน.
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ สาธารณะ รุ่นที่ 5
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบการจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่แบบบูรณาการ ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีศึกษาแผ่นดินไหว
พันเอก ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : คณะทำงานรัฐมนตรีช่วย
หน่วยงาน : กระทรวงศีกษาธิการ
จบการศึกษาหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ สาธารณะ รุ่นที่ 5
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาเนื้อหาแบบบูรณาการเกี่ยวกับความรู้ที่ใช้ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : Assistant Dean for Research and Innovation Development Strategies
หน่วยงาน : Department of Management Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จบการศึกษาหลักสูตร : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) รุ่น 1
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
The Impact of Gender, Conflict Management Styles, and the Ability to Handle Ambiguity on Task Conflict, Relationship Conflict, and Stress
ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ. ตรัง
จบการศึกษาหลักสูตร : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
ปีที่จบการศึกษา :
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  
A Causal Relationship Model of Online Consumer Behavior and Continuance: An Emprical Study of Travel Products in Thailand
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131