Training Course
The GSC ACADEMY เป็นสถาบันการเรียนรู้ต่อเนื่องของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้บริการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสานนวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการสร้างผู้บริหารทั้งภาคเอกชนและภาครัฐและภาคประชาชนให้มีนวัตกรรมการบริหาร มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทนเพียรพยายาม ในการสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และปัญญาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
Courses available
Latest News
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) กับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย