อบรมระยะสั้น
The GSC ACADEMY เป็นสถาบันการเรียนรู้ต่อเนื่องของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้บริการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสานนวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการสร้างผู้บริหารทั้งภาคเอกชนและภาครัฐและภาคประชาชนให้มีนวัตกรรมการบริหาร มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทนเพียรพยายาม ในการสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และปัญญาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ข่าวสารล่าสุด
นิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131