หลักสูตรปริญญาเอก
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งมั่นผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และมีนวัตกรรมความรู้จากกระบวนการวิจัย มีทักษะทั้งวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนทักษะการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาการบริหารความสมดุลที่ยั่งยืน สามารถวิเคราะห์และบูรณาการด้านบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบองค์รวม มีนวัตกรรมในการบริหารเพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน และเป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและจิตอาสา มีนวัตกรรมความรู้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักวิชาการและนักบริหารที่มีภาวะผู้นำนวัตกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ข่าวสารล่าสุด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) กับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131