MBA
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ การวิเคราะห์และบูรณาการด้านบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Latest News
วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ