MBA
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ การวิเคราะห์และบูรณาการด้านบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Latest News
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program)ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก ABEST21 Accreditation