หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ เพิ่มขีดสมรรถนะ พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพตลอดจนปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนสู่สังคมและประเทศชาติตลอดจนสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างนักบริหารที่มีนวัตกรรมทางความคิด สามารถบริหารธุรกิจได้ในสภาวะที่แปรปรวนหรือวิกฤตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ข่าวสารล่าสุด
ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131