หลักสูตรปริญญาโท
     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ เพิ่มขีดสมรรถนะ พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพตลอดจนปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนสู่สังคมและประเทศชาติตลอดจนสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างนักบริหารที่มีนวัตกรรมทางความคิด สามารถบริหารธุรกิจได้ในสภาวะที่แปรปรวนหรือวิกฤตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ข่าวสารล่าสุด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) กับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131