หลักสูตรปริญญาโท
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ เพิ่มขีดสมรรถนะ พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพตลอดจนปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนสู่สังคมและประเทศชาติ มุ่งเน้นการเสริมสร้างนักบริหารที่มีนวิตกรรมทางความคิด สามารถบริหารธุรกิจได้ในสภาวะที่แปรปรวนหรือวิกฤตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ข่าวสารล่าสุด
จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131