หลักสูตรปริญญาเอก
ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และมีนวัตกรรมความรู้จากกระบวนการวิจัย มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนทักษะวิชาการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาการบริหารความสมดุลที่ยั่งยืน สามารถวิเคราะห์และบูรณาการด้านบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบองค์รวม มีนวัตกรรมในการบริหารเพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน และเป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและจิตอาสา มีนวัตกรรมความรู้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ข่าวสารล่าสุด
จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131