พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) กับ สถาบันการสร้างชาติ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กับ สถาบันการสร้างชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Meeting โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)                       

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผู้นำ นักบริหารที่มีคุณธรรม ซึ่งเป็นปรัชญาและเป็นจุดเด่นที่ทั้งสองฝ่าย มีตรงกัน อาทิ องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา และ สถาบันการสร้างชาติ มาบูรณาการ แลกเปลี่ยนและปฏิบัติร่วมกันแล้วจะเป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาผู้นำในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ ภาคสังคมที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่เปิดกว้าง เข้าใจความเปลี่ยนแปลง คิดเชิงรุก และกล้าทำในสิ่งใหม่ จึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131