พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) กับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โดย นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ จ.กรุงเทพฯ                       

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ ร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการสัมมนาทางด้านบริหารธุรกิจ ร่วมมือในการวิจัยและการสร้าง องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ร่วมมือในการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการสื่อข่าวสารทางวิชาการและการปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนโครงการทางวิชาการอื่น ๆ ที่จะได้ตกลงกัน
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131