นิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเกศนภา ร่วมรักษ์ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก กลุ่มธุรกิจยุโรป รุ่นที่ 16 ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นนิสิตดีเด่นของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบปีที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2564 รับใบประกาศ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

นางสาวเกศนภา ร่วมรักษ์ เป็นนิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ ต่อส่วนรวม และมีความเคารพต่อครูอาจารย์ มีจิตอาสา มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 4.00 และได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จัดขึ้น เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ จากผลการเรียนระดับดีเด่น จึงได้เป็นตัวแทนนิสิต ในการเข้าร่วม เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปี 2563 เป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก การจัดกิจกรรมด้านบริหารธุรกิจ IO Game ได้นำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เป็นของที่ระลึก และยังร่วมกิจกรรมกีฬา มินิฮาล์ฟมาราธอน ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมขึ้นด้วย

และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ในหลายเรื่อง อาทิ การเป็นผู้นำจิตอาสา เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม การช่วยเหลือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำวีดีโอ สำหรับ พัฒนาเกษตรชาวสวนลำใย ตำบลดอยลาน จังหวัดเชียงรายโครงการจำหน่ายลำใยออแกนิค ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131