ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชนนี เมธิโยธิน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ พร้อมด้วย ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ และดร.กชพร นรมาตย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18, 23 และ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131