ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูนภ ศิรินภาพันธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 4
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูนภ ศิรินภาพันธ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับชำนาญการพิเศษ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์  ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131