เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้เกียรติรับเชิญจาก โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17   ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ อาคารวุฒิชัย กปิลกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131