จัดงานประชุมวิชาการแบบออนไลน์ ระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุมวิชาการแบบออนไลน์ ระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 (The 8th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors) ในหัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี อัจฉริยะในยุค Virtual and VUCA World” ในวันวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM   ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา                             

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ นิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้านบริหารธุรกิจ ของภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร”รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีปาถกฐาพิเศษ 2 หัวข้อ “บทบาท BOI กับทิศทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ” โดยคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) และปาถกฐาพิเศษหัวข้อ “บทบาทและทิศทาง ของนิคมอุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลง ที่ยั่งยืนในยุค Virtual and VUCA World” โดย คุณสัทธา วนลาภพัฒนา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  โดยในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3. มหาวิทยาลัยรังสิต 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาฃ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8. มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน 50  คน
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131