การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx จึงเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมาให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อบรรลตามเกณฑ์มาตราฐาน EdPEx ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 402 วิทยาลัยพาณิชย ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131