เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ วิทยาลัยพาณิชย ศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131