การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมส์ (Business Stimulation)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาภาวะ  ผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมส์ (Business  Stimulation) โดยได้รับเกียรติจากคุณวีระยุทธ นิ่มเสมอ Certified จาก Andromeda Stimulations และ คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน กระบวนการ เป็นวิทยากร ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในวิชา Human Resource Management for Leadership  โดย ดร.รชฏ จันทร์น้อย  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจโลก ในวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก โดย ดร.ณภัคอร ปุณยภาภัสสร  ในวันที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 701  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131