จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือ 7 มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7  (The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors) จัดโดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors) จากความร่วมมือ จาก ๗ มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้
1      วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2      คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
4      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และมีหน่วยงานธุรกิจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ดังนี้
1      บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด  (ดร.สมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ)
2      บริษัท ถนัดศรีทวีคูณรุ่งเรือง (14) จำกัด  (ดร.อำนาจ  สาลีนุกุล)
3      ธนาคารออมสิน
4      กลุ่มบริษัท อำพลฟูดส์
5      บริษัท ซีซีเอส คอรปอเรชั่น จำกัด  (คุณโสภณ  เรืองกิตติกุล)
6      บริษัท เคลฟเวอร์ เอ็นซิสเต็ม จำกัด  (คุณวิชัย  แสงสุรินทร์)
7      โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์บริหารธุรกิจ มีคลังข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ประเทศสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ตรงจุดโดยมีทิศทางที่สอดรับกับนโยบายของ EEC วิทยาลัยฯ จึงส่งเสริม และผลักดันการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะตอบสนองต่อการแก้ปัญหาธุรกิจ สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งช่วยให้คำปรึกษากับภาครัฐและภาคธุรกิจ ในเขต EEC มาตลอด  สำหรับการจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คาดหวังในการเพิ่มผลผลิต ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ถูกคิดค้นขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์สำหรับองค์การใดองค์การหนึ่งหรือเป็นประโยชน์ในระดับชุมชน หรือประเทศ โดยผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ที่เป็นผลงานของ นิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ ที่ได้แสดงผลงานของตนเองในวันนี้ จะเป็นข้อมูลฐานข้อมูลที่สำคัญในเชิงธุรกิจ และเป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ปาถกฐาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางและความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0”   อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาต ทองอยู่  ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ปาถกฐาพิเศษหัวข้อ “อนาคตธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ ชั้น 8 ห้อง Auditorium อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131