โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของเครือข่ายด้านพัฒนางานบุคลากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มอบหมายให้นายนุกูล ทองมา และนางสาววรรณภา วัง บุคลากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของเครือข่ายด้านพัฒนางานบุคลากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131