การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดี ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง รองคณบดี และดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน ผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” (Strengthening Cultures of Good Governance for the Moral Society : From Concepts to Practices) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น การมีธรรมาภิบาลทางวิชาการ วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาในประเด็นความไม่สุจริตทางวิชาการในหน่วยงาน การรักษาวินัยด้วยการใช้การลงโทษ วิธีการรักษาวินัย วิธีการรักษาวินัยด้วยการใช้ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ความสุจริตทางวิชาการ การสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต รวมถึงความเกี่ยวโยงของการทุจริตในหน่วยงานและวัฒนธรรมการคอร์รัปชั่น ซึ่งสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ มาทำการปรับใช้กับตนเอง และองค์กรได้
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131