ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7
ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง รองคณบดี เข้าพบ คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7 ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  และนำเสนอความร่วมมือทางวิชการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ในการนี้ มี ผศ.ดร.อุทัย  อันพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ให้การต้อนรับ
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131