พบปะศิษย์เก่าคนเก่งของ GSC
ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง เข้าพบปะศิษย์เก่าคนเก่ง GSC ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง  นิสิต Ph.D OD รุ่นที่ 2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131