การจัดทำและพัฒนาต้นแบบระบบ ติดตามงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ Web Application
22/08/2562

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดทำและพัฒนาต้นแบบระบบ ติดตามงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ Web Application ให้กับบุคลากรของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการจัดทำและพัฒนาต้นแบบระบบติดตามการทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี