การจัดทำและพัฒนาต้นแบบระบบ ติดตามงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ Web Application
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดทำและพัฒนาต้นแบบระบบ ติดตามงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ Web Application ให้กับบุคลากรของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการจัดทำและพัฒนาต้นแบบระบบติดตามการทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131