มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ลงนาม MOU กับ Ajeenkya Dy Patil University ประเทศ India
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ลงนาม MOU กับ Ajeenkya Dy Patil University ประเทศ India เพื่อการพัฒนาและการดำเนินงานด้านหลักสูตร การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การจัดโครงการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันอีกทั้งความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยอื่น ๆ  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการลงนามในครั้งนี้มีคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา ลงนามร่วมกับ Mr.Hrridaysh Deshpande ตำแหน่ง Director Member, Governing Board and Board of Management of Ajeenkya DY Patil University
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131