งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับภูมิภาค ครั้งที่ 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร  ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ( The 10th ASEAN +C + I+ J Symposium on Business Management Research)  โดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นประจำทุกปี ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น Associate Professor Dr. Mark  W. Speece จาก American University of Kuwait , Mr.Hrridaysh Deshpande จาก AJEENKYA DY PATIL UNIVERSITY, INDIA ,  Mr.Tang Xiao Dong ตัวแทนจาก school of international Education  Chengdu Polytechnic  เครือข่ายมหาวิทยาลัย อาทิเช่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น , AJEENKYA DY PATIL UNIVERSITY, INDIA

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ( The 10th ASEAN +C + I+ J Symposium on Business Management Research)  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์, นักวิชาการ, นักวิจัย และนิสิตจากสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดงานสัมมนาระดับชาติ กำหนดจัดงานเป็นประจำทุกปี  สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  กำหนดไว้ว่า “ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆและดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยของตนเอง ซึ่งงานวิจัยหลาย ๆ ผลงาน ได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กรของนิสิต  ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่านี้เอง วิทยาลัยฯ จึงขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้รับรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจในหลาย ๆ ประเด็นปัญหา 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน โดยมีสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการบัญชี , การค้าการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจดิจิทัล, ธุรกิจบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ เป็นต้น

ภายในงานมีการออกร้านสินค้าและกลุ่มธุรกิจการค้า สินค้าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น บริเวณโถงทางเดินห้องอาหารชั้น 1  ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ณ ชั้น 8 ห้องAuditorium อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131