จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และสร้างสามัคคี GSC

การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และสร้างสามัคคี GSC develops work potential, creativity, communication and unity. โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพื้นฐานการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โรงเรียนพัฒนาผู้นำสู่สันติธรรม รักสคูลขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารและแนวทางการการสื่อสารใหม่ๆ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงาน ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 402 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131