หารือแนวทางการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของ AACSB
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมนายไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ได้เข้าพบ Stephanie M. Bryant ตำแหน่ง Executive Vice President and Chief Accreditation Officer และ Liyan Chen ตำแหน่ง Manager Accreditation Services Asia Pacific เพื่อร่วมหารือแนวทางการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ Bangkok Marriot Hotel Sukhumvit
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131