ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง รองคณบดี  ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี  พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการศึกษาดูงานด้านวิชาการและงานบริหารของคณะ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 402 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131