หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก ABEST21 Accreditation

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก ABEST21 Accreditation พร้อมด้วยรางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Curriculum Development to meet the needs of the school’s stakeholders) จาก ABEST21 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และนายไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ รับมอบโล่ และใบประกาศ และเข้าร่วมประชุม ABEST21 General Assembly 2019 โดยเป็นการประชุมและร่วมศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ABEST21 ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

นอกจากนั้น ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ Toshiba Machine Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายของ ABEST21 ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131