บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงระบบ ในหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" ให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากร ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..