ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร  ในหัวข้อ “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน”
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจโลก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร จากนางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย  ในหัวข้อ “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน” โดยมีสมาชิกชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ชั้น 18 ห้อง Monopoly ตึก East Plaza Building (SCB Academy) ธนาคารไทยพาณิชย์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..