เข้าพบผู้ว่าจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ได้นำนิสิตนางสาววีร์ษิตา อรชร อาจารย์ ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ พร้อมด้วยคุณสานิด แขกสะอาด ผู้จัดการ CSR บริษัท อมตะคอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวีณา กรแก้ว ผู้จัดการทั่วไปบริษัททสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อเรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการรักษาอาชีพเกษตรของชุมชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหัวหน้าทีมภาคเอกชนในคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ร่วมเปิดงานดังกล่าว ซึ่งเป็นงานวิจัยของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ 4 วิทยาลัยพาณิยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา งานกิจกรรมจะจัดขึ้นที่ตลาดนินจาอมตะ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีเกษตกรและผู้ซื้อจากภาคอุตสาหกรรมคาดว่าไม่ต่ำกว่า 300 คน ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..