ลงนามสัญญาในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ก้าวหน้าทัน ไทยแลนด์ ๔.๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นายุสทธินันทน์ วิรุณราช นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน และนายประกร เถกิงเกียรติ นักวิชาการศึกษา  เดินทางไป ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ศปบ.จชต) เพื่อรับดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ก้าวหน้าทัน ไทยแลนด์ ๔.๐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา ลงนามสัญญาในการดำเนินโครงการ ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต) จังหวัดปัตตานี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..