ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ABEST 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร  ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพาณิยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ABEST 21 ประกอบด้วย Prof.Dr. Fumio Itoh President of ABEST 21, Dr.Hen Kai  Wah, Institute of Postgraduate Studies and Research, Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัยพงศ์  เชษฐโชติศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ในการรับการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร เพื่อขอมาตรฐาน การรับรองจาก ABEST 21 ซึ่ง ABEST 21 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดย The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization; Tokyo, Japan  และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ABEST 21 ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับความเห็นชอบในการขอเข้ารับรองของ ABEST 21 ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และได้ยื่นขอรับการตรวจประเมินรับรอง มาตรฐานในระดับหลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Master of Business Administration for Executive)  ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131