ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม “Silk Road Culture &Exchange Week”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร  ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดี ได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม “Silk Road Culture &Exchange Week” ของ Chengdu Polytechnic และ Chongqing Normal University เพื่อทำการเจรจาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็นการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131