Excel Advanced เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง
ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง รองคณบดี ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร  ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Excel Advanced เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง” ให้แก่ บุคลากร จาก บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เชิงลึก เช่น  งานฐานข้อมูลบุคลากร, งานบริหารคลังสินค้าคงคลัง, ตลอดจนงานขายและ การตลาด  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยวิทยาลัยฯจัดเป็น บริการวิชาการ จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์     
หน่วยงานใดสนใจหลักสูตรอบรม สามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.๐๓๘-๓๙๔๙๐๐ ต่อ ๑๐๑-๑๐๖
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..