“เทคนิคการเข้าพบและการเจรจาอย่างไรให้ผู้บริหารภาคเอกชน เห็นชอบและร่วมมือในโครงการ ของหน่วยงานรัฐ”
เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเข้าพบและการเจรจาอย่างไรให้ผู้บริหารภาคเอกชน เห็นชอบและร่วมมือในโครงการ ของหน่วยงานรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์                     
1.เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการเข้าพบการเจรจากับผู้บริหาร นิติบุคคล อาทิ บริษัท (มหาชน) จำกัด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักธุรกิจ อื่น ๆ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษา
2.เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถวางแผน กำหนดเป้าหมายพื้นที่ขั้นตอนวิธีการเข้าพบและเจรจากับผู้บริหาร ในข้อ 1
3.พัฒนา ทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาในการเดินออกจากสถานศึกษาสู่นิติบุคคลเพื่อแสวงความร่วมมือว่า สามารถกระทำได้แบบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติภายใต้บริษัทบริบท context ที่เปรียบไป ของการจัดการศึกษาที่ต้องแสวงหาเอกชนประชาคมเข้ามาร่วมมือในรูปแบบ ประชารัฐ
โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 230 คน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..