การลงทุนในเมียนมาร์ เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยนิสิตหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 6 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การลงทุนในเมียนมาร์ เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม”  ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน

ช่วงเช้า การเสวนา ในหัวข้อ “Investment in Myanmar for multinational enterprise” ได้รับเกียรติจาก 
1. Dr.Wanna Aung Director of Directorate of investment & Company Administration (DICA), Myanmar
2. คุณพรรณี เช็งสุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3. คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมนักธุรกิจไทยใน เมียนมาร์ (TBAM)
4. คุณณัฐพงศ์ วิศิษญ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง
5. ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชศาสตร์  

ช่วงบ่าย การในหัวข้อ “การลงทุนในเมียนมาร์ เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม” ได้รับเกียรติจาก
1. คุณสุจินต์ เจียรจิตเลิศ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย
2. คุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
3. คุณณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ หัวหน้าสำนักงานผู้แทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง
4. คุณนมน ทัศน์ธนา ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในประเทศเมียนมาร์เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว บริษัท เอส วาย เทค แทรเวล แอนด์ ทัวร์ และบริษัท อเมนนิตี้ เฟิร์ส แทรเวล แอนด์ ทัวร์
5. ดำเนินรายการ โดยดร.มาลัย กรแก้วสมนึก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..