สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานและ ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช และ ดร.กชพร นรมาตย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าร่วมรับเสด็จ และ ถวายรายงานผลการดำเนินการการตลาดแบบง่ายในการส่งเสริม การจำหน่ายลำไยคุณภาพปลอดสารเคมี ของเกษตรกรชาวสวนลำไย ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..