บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 9 มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 9 มหาวิทยาลัย โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..