ร่วมพิธีเปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วยมี ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง รองคณบดี, ดร.นพดล เดชประเสริฐ อาจารย์ประจำ และคุณชาลินี ปลูกผลงาม หัวหน้างานฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สู่ความยั่งยืน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22  ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ไบเทค บางนา 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..