News & Activities
งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ (The 7th Business, Economics and Communications International Conference)
30/11/2561

ต้อนรับคณะจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24/11/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรม ระดับต้น”
09/11/2561

การเสวนาหัวข้อ“ผ่าทางตัน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0”
03/11/2561

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร  ในหัวข้อ “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน”
02/11/2561

เข้าพบผู้ว่าจังหวัดชลบุรี
25/10/2561

วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
12/10/2561

ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมใน eec ครั้งที่ 3
12/10/2561

หารือดทำโครงการแข่งขันวิ่งการกุศล  “GSC Mini Marathon 2019”
10/10/2561