News & Activities
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program)ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก ABEST21 Accreditation
09/03/2562

เจรจาแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ
02/03/2562

นำเสนอโครงการย่อย ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562
26/02/2562

ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด
20/02/2562

การการแข่งขันวิ่ง การกุศล “GSC Mini Marathon”
10/02/2562

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการจัดทำวิทยานิพนธ์
07/02/2562

บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
08/01/2562

หารือความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
18/12/2561

ให้การต้อนรับ คณะจาก chengdu polytechnic university
17/12/2561