ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม
ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานห้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูนภ ศิรินภาพันธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 4
ดร.รชฏ จันทร์น้อย อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีส่วนร่วมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2563
บริการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
จัดงานประชุมวิชาการแบบออนไลน์ ระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131