ข่าวสารกิจกรรม
หารือแนวทางการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของ AACSB
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้เกียรติรับเชิญจากสำนักงานประกันสังคม ในการเป็นวิทยากร
“สานสายใยน้องพี่ GSC สัมพันธ์” และพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2562
สงกรานต์สานสายใยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประจำปี 2562
สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย เราชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย เราชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
หารือแนวทางความร่วมมือกับเครือข่ายของบีโอไอ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..