ข่าวสารกิจกรรม
งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ (The 7th Business, Economics and Communications International Conference)
ต้อนรับคณะจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรม ระดับต้น”
การเสวนาหัวข้อ“ผ่าทางตัน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0”
ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร  ในหัวข้อ “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน”
เข้าพบผู้ว่าจังหวัดชลบุรี
วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมใน eec ครั้งที่ 3
หารือดทำโครงการแข่งขันวิ่งการกุศล  “GSC Mini Marathon 2019”
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..