ข่าวสารกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก ABEST21 Accreditation
เจรจาแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ
นำเสนอโครงการย่อย ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562
ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด
การการแข่งขันวิ่ง การกุศล “GSC Mini Marathon”
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการจัดทำวิทยานิพนธ์
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
หารือความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
ให้การต้อนรับ คณะจาก chengdu polytechnic university
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..