วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวสารกิจกรรม
ร่วมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 14 ครบรอบปีที่ 85
ร่วมงาน โครงการประชารัฐสวัสดิการรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 9 มหาวิทยาลัย
ร่วมพิธีเปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22
นิสิต Ex-MBA 41 นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม IONIC on the beach Rally มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำเครือข่าย โครงการสานพลังประชารัฐโรงเรียนประชารัฐ เพื่อความมั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชน รุ่นที่ 1”
อบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับต้น”
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..