ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม
จัดงานประชุมวิชาการแบบออนไลน์ ระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของ สำนักงาน กสทช.
เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17
พิธีปิดโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัย บูรพา ปี พ.ศ. 2563
เสวนาเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศ”
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563
การวางแผนองค์กรและ หลักการตลาด
บรรยายพิเศษในชั้นเรียนหลักสูตร Executive MBA
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131