ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สูตรสำเร็จร้องเพลงสำหรับผู้บริหาร”
จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของเครือข่ายด้านพัฒนางานบุคลากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
สานสัมพันธ์น้องพี่ ExecutiveMBA 43 และ ExecutiveMBA 44
จากผลงานและชื่อเสียงของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีแพร่หลายและเป็นที่ประจักษ์สู่สังคม มากว่า 24 ปี
สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมให้กับโรงพยาบาลชลบุรี
ส่งมอบงานออมสินยุวพัฒรักษ์ถิ่น ให้แก่วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131