ข่าวสารกิจกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ลงนาม MOU กับ Ajeenkya Dy Patil University ประเทศ India
งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับภูมิภาค ครั้งที่ 10
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และสร้างสามัคคี GSC
หารือแนวทางการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของ AACSB
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้เกียรติรับเชิญจากสำนักงานประกันสังคม ในการเป็นวิทยากร
“สานสายใยน้องพี่ GSC สัมพันธ์” และพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2562
สงกรานต์สานสายใยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประจำปี 2562
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131