หอเกียรติยศสำหรับผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย์
อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (2538-2554)

 


รองศาสตราจารย์ ดร. บรรพต วิรุณราช
อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (2554 - 7 กุมภาพันธ์ 2561)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (8 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน)
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131