วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
30 พฤศจิกายน 2561
งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ (The 7th Business, Economics and Communications International Conference)
24 พฤศจิกายน 2561
ต้อนรับคณะจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรม ระดับต้น”
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..