วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
7 มิถุนายน 2562
หารือแนวทางการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของ AACSB
6 มิถุนายน 2562
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
21 พฤษภาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..