วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
29 มีนาคม 2564
ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
26 มีนาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานห้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ
24 มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูนภ ศิรินภาพันธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 4
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131