ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ

     
     ห้องเรียนสำหรับผู้เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 9 ห้องเรียน มีห้องเรียนขนาด 70 และห้องเรียนขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น การให้บริการ Internet Wifi ของมหาวิทยาลัยบูรพา บริการ Wifi AIS และบริการ Wifi True ระบบการเรียนการสอนภายในห้องเรียนครบครัน ไมค์โครโฟนไร้สายสำหรับผู้บรรยาย และไมค์โครโฟนสำหรับผู้นั่งฟังบรรยาย 

 
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการการใช้งานการบรรยายพิเศษ และให้บริการงานด้านปริ้นเอกสารสำหรับผู้เรียนหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีจำนวนคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการจำนวน 35 เครื่อง พร้อมทั้งให้บริการระบบ Internet Wifi และระบบสำหรับการจัดการการปริ้นเอกสารที่ครบครับ อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานเกี่ยวกับการศึกษา และให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศอื่นๆ เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

     ห้อง Auditorium สำหรับการใช้งานบรรยายพิเศษ การประชุมหน่วยงาน ห้องนำเสนองานของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 180 ที่นั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการ Internet Wifi ระบบภาพและเสียง และมีที่จอดรถด้านหน้าอาคารจำนวนมากกว่า 100 คัน  เปิดให้บริการสำหรับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่าสถานที่จัดงานบรรยายพิเศษ หรือจัดงานอื่นๆ 

     ห้องสืบค้นหนังสือและงานวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสืบค้น หรือ อ้างอิงในงานวิจัยต่างๆ เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

 
     ห้องพระประจำอาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ภายในห้องสืบค้นงานวิจัย สำหรับให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องการเข้าไปกราบไหว้และบูชาพระในวันสำคัญต่างๆ

     ห้องพยาบาลประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้บริการยาสามัญประจำบ้านทั่วไป เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131